Cursos d’actualització de coneixements

C4

 

El cos en el pensament contemporani: filosofia i psicoanàlisi en diàleg

Coordinació:

Begonya Sáez Tajafuerce i Ana Cecilia González (Departament de Filosofia de la UAB)

Calendari:

del 8 al 12 de juliol

Horari:

de 9 a 13 h (i, a partir de les 13.15 h, a l’Espai

Comú Interdisciplinari)

Durada:

30 hores (o 20 hores, si l’estudiant no s’inscriu

a l’Espai Comú Interdisciplinari)

Preu:

30 h, 150 € (col·lectiu amb descompte: 130 €)

20 h, 130 € (col·lectiu amb descompte: 110 €)

Lloc:

Facultat de Traducció i d’Interpretació

Contingut

Presentació i justificació

Què es el cos? Com el pensem? Quines experiències en fem i com determina la nostra experiència? Com es constitueix el cos? Qui el constitueix i en qualitat de què? Quin n’és l’estatut teòric? Quina relació hi ha entre el cos i la identitat o entre el cos i la sexualitat? El cos és un organisme o és un significant? Què comporta pensar-lo en aquests termes? És possible pensar el cos en clau política? Com és possible representar-lo i quins límits posa a la representació?

Parant esment a les preguntes consignades i a d’altres que hi remeten, aquest curs té com a principal objectiu obrir un espai de diàleg interdisciplinari entre el pensament filosòfic contemporani i la psicoanàlisi amb la noció de cos com a frontissa que articula problemàtiques transversals de gran impacte en l’àmbit de les humanitats i amb una forta incidència política en les nostres societats contemporànies.

La pertinència teòrica d’aquesta proposta troba el fonament en la conjuntura segons la qual una determinada «recepció» de la psicoanàlisi en els últims quaranta anys ha tingut lloc justament a partir de la concepció del cos, és a dir, en el marc de les disciplines estrictament teòriques en què el cos suposa un problema fonamental, entre les quals el pensament feminista, la filosofia política i l’ontologia. Per tant, el curs ofereix l’ocasió d’escenificar i enriquir els debats oberts entre diversos àmbits disciplinaris, així com formular noves preguntes en relació amb l’estatut del cos i la seva consideració teòrica. Convé observar el cos amb els elements conceptuals, i, per tant, amb les possibilitats crítiques, que aporta la psicoanàlisi per tal de copsar en quina mesura el cos, com a experiència (in)determinada pel llenguatge, desborda els autors i les disciplines en virtut dels quals s’articula el pensament avui, per suscitar-ne la desarticulació o rearticulació. Al cap i a la fi, pensar el cos amb i des del cos porta a pensar el límit del pensament com a tasca teòrica. El cos és un límit per a aquesta tasca i el pensament, en relació amb el cos, surt per força de si mateix. Aquest desbordament, aquest límit, és justament el que proposem situar i tematitzar en aquest curs. Posar el cos en el punt de mira del pensament té el gran avantatge de situar directament els problemes que enfronta la societat contemporània, ja que és un pensament concret i situat en i a partirdels cossos.

Programa

CLASSE / SEMINARI

Totes les sessions inclouran una presentació teòrica de les docents i una exposició i discussió dels materials docents que durà a terme l’alumnat matriculat.

Temari

  1. El cos en el pensament contemporani: conceptes i discursos
  2. El cos segons la psicoanàlisi (1): Freud
  3. El cos segons la psicoanàlisi (2): Lacan
  4. El cos del postestructuralisme: Foucault i Nancy
  5. El cos de la teoria de gènere i queer: Butler i Copjec

Procediment d’avaluació

Si cal avaluació, per tal d’obtenir crèdits de lliure elecció, l’estudiant haurà d’exposar un text del dossier del curs i elaborar un treball que reflecteixi la temàtica de les classes, l’estructura i l’extensió del qual caldrà pactar amb les coordinadores del curs.

Observacions

El curs s’impartirà en català i en castellà. No és necessari tenir una formació prèvia determinada ni coneixements de llen

 

ANAR A LA INSCRIPCIÓ

 

 

 

 

 

 

 

L’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, en compliment del que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informa que les vostres dades s’incorporaran a un fitxer creat per aquest institut i seran utilitzades per a la gestió d’activitats formatives. La totalitat de les dades que us demanem són imprescindibles per a la finalitat assenyalada, i la falta de qualsevol d’aquestes faria inviable l’esmentada finalitat. D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, teniu dret a revocar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat, i també a exercir, davant la secretaria d’aquest institut, els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició respecte de les vostres dades.

Un cop formalitzada la inscripció l’anul·lació només comportarà devolució de l’import si es produeix per causes imputables a l’ICE de la UAB o entitat organitzadora. També es tindrà dret a la devolució si es justifica oficialment malaltia greu o accident sempre que l’import de la inscripció sigui igual o superior a 30 € i sempre que l’activitat no hagi començat.

 

ICE - Edifici A - 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) - Tel.93 581 18 64, 93581 23 93 / Fax.93 581 46 56 - universitat.estiu@uab.cat